KBT bygger på att det finns ett samband mellan tanke, känsla och handling och utgår från konkreta livssituationer. Syftet är att finna nya sätt att hantera sina svårigheter på och därigenom få en bättre livskvalite.

Kognitiv beteendeterapi är en beprövad vetenskaplig psykoterapeutisk behandlingsmetod med humanistisk utgångspunkt. Den utgår från att människan är en tänkande varelse som själv kan påverka och förändra sitt liv. Genom att utgå från konkreta problemsituationer kan vi lära oss känna igen och förändra tankemönster som inte är funktionella och därför bidrar till psykiskt lidande.Ofta tror vi att känslor uppstår själva i en viss situation. Vi är inte vana att lägga märke till att känslorna många gånger föregås av tankar och att dessa i hög grad avgör vilka känslor situationen för med sig.

KBT är en behandlingsmetod som är aktiv,strukturerad och insiktbefrämjande med hjälp av KBT kan deltagaren också förändra handlingar, beteenden som inte är ändamålsenliga och som därför leder till negativa tankar och känslor. En central tanke i KBT är att tankar, känslor och handlingar är nära förbundna och påverkar varandra.Om vi förändrar en av dem förändras även de andra.

© Progoc. All Rights Reserved.
Free Joomla! templates by Engine Templates